Судски застапувања

 Почетна / Услуги / Судски застапувања
Судски застапувања

Avto Gas Consalting со положен правосуден испит вршува судски застапувања, од областа на деловното право. Застапувањата се вршат согласно позитивната законска регулатива на Република Македонија врз основа на Законот за трговските друштва, Законот за облигационите односи, Законот за работни односи, Законот за ПИО и други закони.

Поврзаноста меѓу правото и економијата што во основа го претставува и деловното право ќе ја пронајдете во нашата компанија. Други услуги кои ги вршиме се водење на оставинска постапка и други услуги од областа на имотната постапка, вештачења од областа на машинството преку овластен вештак - дпл.Машински инжинер.

  •   ул. Вера Циривири 31,
         2400 Струмица,
         Македонија
  •   +389 70 253 457
  • info@ag-consalting.com

За АГ Консалтинг

АГ Консалтинг е самостојна компанија во приватна сопственост којашто дејствува во областа каде се вкрстуваат јавниот и приватниот сектор.


Прочитај повеќе

Пронајдете не на Facebook